Ledning, kvalitet och transparens

Ledning

Lite information om vår ledningsgrupp och hur vi vill arbeta inom omsorgsproffsen

VD & Ägare,

Mikaela Sanneh Nyberg

Mikaela har en socionomexamen om 210 hp. Karriären började hon som vårdbiträde på ett demensboende som sedan skulle bli rankade som Sveriges bästa särskilda boende. år 2012 specialist utbildad Mikaela sig till "Undersköterska med inriktning mot arbetsledning inom demens- och geriatrikvård". Hon har sedan fortsatt utbilda sig och är utbildad socionom sedan 2017 och har nu 8 års erfarenhet av ledarskap inom äldreomsorgen. Där hon har ansvarat för utbildningar och att kvalitetssäkra verksamheten. Hon har även hunnit med en rad andra universitetskurser som hon har läst med inriktning arbetsrätt och ledarskap.

Mikaela kommer att fungera som ansvarig för verksamheten.


Ägare,

Mustapha Sanneh

Mustapha började sin yrkeskarriär inom hotell- och restaurang där han snabbt fick ansvaret som arbetsledare.  När han flyttade till Sverige fick han byta karriär och internutbildades till servicetekniker och installatör där kundorienteringen igen var A och O för verksamhetens framgång. När han för ett par år sedan kände att han behövde hitta på något nytt prövade han på hemtjänsten och insåg att det här var något han tyckte om att göra. Idag utbildar han sig till undersköterska.  Han kommer att fungera som hemtjänstpersonal och vara en del av kvalitetsteamet. 

Styrelseledamot,

Janina Benckert

Janina har en fil. Kand i internationell rättsvetenskap och har även avlagt en masterexamen i juridik med en avhandling om hållbar upphandling. Redan 2015 började Janina arbeta som upphandlingsjurist för Ålands landskapsregering där hon senare avancerade till myndighetschef över upphandlingsinspektionen. Hon har stor vana att bygga upp processer, leda, utbilda och föreläsa.

Efter Åland  arbetade hon som konsult och jurist för Adda AffärsConcept AB. Under hennes tid som konsult arbeta hon i uppdrag mot olika svenska myndigheter och SKR. Hon stanna här i drygt två år tills hon istället började som förvaltningsjurist för Svenska institutet. Janina inom äldreomsorgen i närmare sju år. Hon har erfarenhet av ålderdomshem, hemtjänst och personlig assistans. Hon valde därför att även utbilda sig till undersköterska med fokus på äldreomsorg.

Styrelsesuppleant,

Marie Adorelle

Marie Adorelle, är utbildad vid högskolan inom programmet "Entrepröneriellt företagande" som omfattar en utbildning på 120 HP. Under de senaste åren har hon fokuserat på att lära sig så mycket som möjligt kring ekonomi och grunderna för företagande. Hon är utbildad marknadsföringsassistent, inköpsassistent, ekonom- och redovisningsassistent vid KOMVUX i Täby. Innan Marie började studera var hon platschef på Statoil. Hon internutbildades i deras ledarskapsprogram som liknar koncernens egna MBA.  I omsorgsproffsens verksamheten kommer hon vara behjälplig med ekonomin och tillsammans med ledningsgruppen utveckla verksamheten mot ställda mål..

Kvalitet och Ekonomi

Verksamheten

Ekonomi

Transparens är viktigt i organisationer som bedriver verksamhet i den offentliga sektorn. Som aktiebolag kommer våra årsredovisningar finnas tillgängliga för allmänheten och kan återfinnas på:

https://www.bolagsfakta.se/5593421141-AB_Omsorgsproffsen_Sverige 


Kvalitetsarbete inom vård och omsorg

Inom vårt huvudområde hemtjänst finns det flera lagar som reglerar hur vi ska bedriva vår verksamhet. I socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete beskrivs det krav som finns inom hela hälso- och sjukvården, hela socialtjänsten och all verksamhet enligt LSS ska ha ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Vi skapar därför rutiner för hur vårt arbete ska utföras samt hur vi också följer upp det arbetet. Det är viktigt för oss att kunder, medarbetare och alla som är inom vår organisation tar ansvaret för att arbeta för en ökad kvalitet. Under fliken kontakt kan alla nå oss för att ge synpunkter, klagomål eller avvikelser. Vi ser det som positivt för då önskar alla att vi blir bättre och bedriver en vård som ger kvalitet till våra kunder. 


Mer information finns att hämta på:  Socialstyrelsen.se

Socialstyrelsen (SOFS 2011:9)

Systematiskt kvalitetsarbete

Ställer krav på hur verksamhetens kvalitetsarbetet ska bedrivas med rutiner, uppföljning och egen kontroll för arbetet. Det för att utveckla och förbättra verksamhetens arbete.

Här återfinns även föreskrifter för hur arbetet ska utföras vid biståndsbeviljade insatser. Det finns även stöd för verksamheterna i form av utbildningsmaterial och även e-utbildningar. 

Arbetsmiljö föreskrifter

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Vi följer arbetsmiljöverkets föreskrifter där vi håller arbetsplatsträffar 1 gång i månanden. Skyddsronder och genomför riskbedömningar utifrån föreskrifter. 

Området är stort och komplext med olika områden som vi som verksamhet måste ansvara för och arbeta emot.

Socialtjänstlagen

Biståndsbeslutet

Biståndsbesluten utgår i från socialtjänstlagen. När vi får ett beslut arbetar vi sedan utifrån det beslutet och de föreskrifter och lagar som ansluter till socialtjänstlagen för att skapa en trygg vård. 

Lagar som går under biståndsbeslutet är blandannat. Tystnads- och sekretesslagen, patientdatalagen m.fl. 

Sveriges rikeslag

Hela verksamheten

Vi bedriver en verksamhet som ingår i den offentliga sektorn. Vilket gör att vi har höga krav på oss. 

Andra krav ställs också på oss som Aktiebolag där det bland annat finns lagar som bokföringslagen, aktiebolagslagen.

Lagar för hur anställningar ska upprättas och hur vi som arbetsgivare skall följa olika arbetsrättsliga regleringar. Ex LAS, arbetstidslagen.

Kolla in våra nyheter

Nyheter